MÓJ KOSZYK zamknij
Koszyk jest pusty
MOJE ULUBIONE zamknij
Lista jest pusta

Jak zało­żyć biuro pro­jektowania wnętrz?

Jak założyć biuro projektowania wnętrz? Jakie są warunki ?

Jak założyć biuro projektowania wnętrz? W Pol­sce nie jest wymagane speł­nie­nia spe­cjal­nych kry­te­riów, ponieważ wystarczy zało­żyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Nie jest wyma­gany żaden cer­ty­fi­kat ani licen­cja odby­tego kursu pro­jektowania wnętrz czy szko­le­nia. Biuro pro­jek­towe może zało­żyć więc teoretycznie każdy, bez względu na przy­go­to­wa­nie zawo­dowe. Liczą się tutaj umie­jęt­no­ści i pre­dys­po­zy­cje. Przy­daje się także umie­jęt­ność łącze­nia zdol­no­ści bizne­so­wych z talen­tem i zmy­słem arty­stycz­nym. Osoby zupeł­nie nie­zwią­zane z branżą pro­jektową, bez ele­men­tar­nej wie­dzy nie powinny jed­nak otwie­rać wła­snej pra­cowni pro­jektowania wnętrz. Nie jest to biznes łatwy do pro­wa­dze­nia dla przed­się­bior­ców, któ­rzy nie mają pod­stawowej wie­dzy w tej dzie­dzi­nie.

Czy wykształ­ce­nie kie­run­kowe jest przy­datne w przy­padku prowadzenia biura pro­jektowania wnętrz?

Naj­ła­twiej będzie prowadzić biuro pro­jektowania wnętrz oso­bom, które posia­dają kie­run­kowe wykształ­ce­nie zdo­byte na uczelni wyż­szej: aka­de­mia sztuk pięk­nych, poli­tech­nika czy uni­wer­sy­tet. Stu­dia trwają 5 lat, więc nie jest to roz­wią­za­nie dla wszyst­kich. Jest to jed­nak dobry grunt pod roz­po­czę­cie założenie własnego biura pro­jek­towego. Prawdą jest jednak, że zda­nia na temat jako­ści pro­wa­dze­nia i programie stu­diów o kie­runku archi­tek­tura wnętrz są dość mocno podzie­lone. Poja­wią się głosy, że to 5 lat poświę­cone w głów­nej mie­rze na naukę odręcz­nego rysunku, kle­je­nia makiet i naukę na temat histo­rii archi­tek­tury. Cza­sami więc, dobry kurs pro­jektowania wnętrz, kła­dący nacisk na prak­tykę i wyja­śnia­jący fak­tyczny pro­ces powsta­wa­nia pro­jektu wnętrz, może być również dobrym roz­wią­za­niem. Odpowiadając więc na pytanie jak założyć biuro projektowania wnętrz? Zacząć od edukacji, niekoniecznie na 5-letnich studiach.

 Kurs projektowania wnętrz online

Jakie są możliwe formy prawne pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w zakresie projektowania wnętrz?

Biuro pro­jektowania wnętrz można pro­wa­dzić w dowol­nej for­mie, poza spółką part­ner­ską.
Jeżeli zde­cy­du­jesz się na jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub spółkę cywilną, pra­cownię pro­jektową reje­stru­jesz w CDEIG. Jeśli Twój wybór pad­nie na spółkę jawną, spółkę koman­dy­tową, spółkę koman­dy­towo-akcyjną, spółkę z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią lub spółkę akcyjną reje­stra­cja odbywa się w KRS.

 

Projektowanie wnętrz – jaki numer PKD?

Reje­stru­jąc dzia­łal­ność gospo­dar­czą należy wybrać numer PKD, który okre­śla jakie usługi dana firma wyko­nuje. Zakła­da­jąc biuro pro­jektowania wnętrz, należy wybrać numer PKD 74.10.Z

„74.10.Z – Dzia­łal­ność w zakre­sie spe­cja­li­stycz­nego pro­jektowania.
Pod­klasa ta obej­muje:

 •  pro­jektowanie wzor­nic­twa tka­nin, odzieży, obu­wia, biżu­te­rii, mebli i pozo­stałego wystroju i deko­ra­cji wnętrz oraz pozo­stałe wzor­nic­two wyro­bów użytku oso­bi­stego i gospo­dar­stwa domo­wego,
 • pro­jektowanie prze­my­słowe, tj. two­rze­nie i roz­wój pro­jektów i spe­cy­fi­ka­cji, które opty­ma­li­zują użyt­ko­wa­nie, war­tość i wygląd wyro­bów, włącz­nie z okre­śle­niem mate­ria­łów, mecha­ni­zmów, kształtu, koloru i wykoń­cze­niem powierzchni wyrobu, bio­rąc pod uwagę cechy i potrzeby użyt­kow­ni­ków, bez­pie­czeń­stwo, popyt, spo­sób dys­try­bu­cji, użyt­ko­wa­nie i kon­ser­wa­cję,
 • dzia­łal­ność pro­jektantów gra­ficz­nych,
 • dzia­łal­ność deko­ra­to­rów wnętrz. ”

 

Loka­li­za­cja biura pro­jek­towego

Loka­li­za­cja biura pro­jek­towego w zasa­dzie może być dowolna. Nie zaszko­dzi jed­nak, jeżeli będzie mie­ściło się ono w cen­trum mia­sta i posia­dało miej­sca par­kin­gowe dla klien­tów. Dobra loka­li­za­cja doda pre­stiżu pra­cowni, jed­nak nie jest naj­waż­niej­sza. Warto zwró­cić uwagę na wystrój biura, ponieważ jakby nie patrzeć jest to rodzaj portfolio dla takiej pracowni. Pierw­sze wra­że­nie jest dosyć ważne, i nie ma co ukrywać, że na tej pod­stawie klient auto­ma­tycz­nie wyra­bia sobie opi­nie o danym biu­rze pro­jektowym.

 

Jak założyć biuro pro­jektowania wnętrz? – analiza kosztów

jak założyć biuro projektowania wnętrz

Koszty, któ­rych nie unik­niesz w prowadząc biuro architektoniczne

1. Kom­pu­ter – to pod­stawowe narzę­dzie każ­dego biura pro­jektowania wnętrz. Taki kom­pu­ter musi być kom­baj­nem do pro­duk­cji wizu­ali­za­cji, i co za tym idzie kosz­tuje nie­mało. W zależ­no­ści od potrzeb może to być kom­pu­ter sta­cjo­narny, który jest tań­szy od lap­topa, i ma więk­sze moż­li­wo­ści jeśli cho­dzi jeśli cho­dzi o para­me­try i jego roz­bu­dowę w przy­szło­ści. Lap­topy są droż­sze, ale za to mobilne, co jest nie­wąt­pli­wym plu­sem.

kom­pu­ter sta­cjo­narny: 4000–10000 zł

lap­top: 6000–15000 zł

2. Pro­gram do pro­jektowania wnętrz – nie­zbędne narzę­dzie, bez któ­rego nie powsta­nie żadna pra­cownia pro­jektowa. Pro­gra­mów do pro­jektowania wnętrz jest cała masa, więc archi­tekci mają w czym wybie­rać. Zakres cen jest bar­dzo sze­roki, jed­nak ist­nieją rów­nież dar­mowe pro­gramy do pro­jektowania wnętrz typu pCon.plan­ner.

płatne pro­gramy do pro­jektowania wnętrz: 3000–25000 zł

dar­mowe pro­gramy do pro­jektowania wnętrz: 0 zł

3. Tele­fon – i to naj­le­piej służ­bowy, ponie­waż ist­nieją klienci, któ­rzy lubią uak­tyw­niać się wie­czo­rami lub późno w nocy, a nawet w week­endy. Osobny tele­fon roz­wią­zuje tego typu pro­blemy. Tele­fon powi­nien mieć dobry apa­rat, w celu robie­nia zdjęć w salo­nach z wypo­sa­że­niem lub miej­scu inwe­sty­cji (no chyba, że nosisz ze sobą apa­rat do zdjęć).

tele­fon: 500–6000 zł

abo­na­mentem z tele­fo­nem: 50–200 zł/mie­siąc

abo­na­ment bez tele­fonu: 30–150 zł/mie­siąc

4. Dal­mierz – nie­zbędna rzecz do inwen­ta­ry­za­cji więk­szych pomiesz­czeń, dlatego każde sza­nu­jące się biuro pro­jektowania wnętrz posiada dal­mierz!

dal­mierz: 50–2000 zł

5. ZUS – jeżeli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność gospo­dar­czą co mie­siąc musisz opła­cać składki ZUS, no chyba, że jesteś począt­ku­ją­cym archi­tek­tem wnętrz, robisz nie­wiele pro­jektów i zle­ce­nia nie są sys­te­ma­tyczne, możesz wyko­ny­wać pro­jekty na zasa­dzie umowy o dzieło.

z cho­ro­bo­wym: 1 431,48 zł (rok 2020)

bez cho­ro­bo­wego: 1 354,64 zł (rok 2020)

umowy o dzieło: 0 zł (brak skła­dek ZUS)

Koszty dodat­kowe:

1. Biuro – dobrze je mieć, aby móc zapro­sić klienta do wła­snego biura na kawę i roz­mowę. Jed­nak nie jest to waru­nek konieczny. Obec­nie salony z płyt­kami i wypo­sa­że­niem łazie­nek, a zwłasz­cza te więk­sze, posia­dają spe­cjal­nie przy­go­to­wane „boksy” dla pro­jektantów wnętrz. Taki pro­jektant może zapro­sić swo­jego klienta i spo­koj­nie omó­wić każdy etap pro­jektu. Plu­sem jest to, że pod­czas roz­mów można zapre­zen­to­wać kon­kretne pro­dukty i zorien­to­wać się jaki gust ma dany klient. Kolejną opcja są biura na godziny i Cowor­king, czyli Open Space dla fre­elan­ce­rów.

biuro: 800-2500 zł/mie­siąc

biuro „na godziny”: 50-150 zł/h

sta­no­wi­sko w salo­nie w wypo­sa­że­niem wnętrz: 0 zł

2. Tablet – przy­datna rzecz dla archi­tekta wnętrz, który nie ma lap­topa. Po co tablet? Żeby na przy­kład w tere­nie poka­zać klien­towi jakieś zdję­cia, wizu­ali­za­cje.

tablet: 500–4000 zł

3. Aparat fotograficzny – przydaje się podczas inwentaryzacji, aby stworzyć dodatkowo dokumentację fotograficzną, która jest bardzo przydatna, gdy architekt nie może sobie czegoś przypomnieć. Oczywiście w przypadku posiadania dobrego aparatu wbudowanego w telefonie, dodatkowy nie jest niezbędny.

aparat fotograficzny: 800-7000 zł

4. Strona WWW – w dzi­siej­szych cza­sach biuro pro­jek­towe bez strony Inter­ne­to­wej to już rzad­kość. Zdarzają się jednak biura, które jej nie mają i funkcjonują tylko i wyłącznie na zasadzie poleceń od klientów.

strona www: 2000–12000 zł

5. Dru­karka – do wydruku goto­wych pro­jektów wnętrz w for­mie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej i wizu­ali­za­cji. Dru­karka nie jest nie­zbędna, ponie­waż wielu pro­jektantów wnętrz zleca wydruki w dru­kar­niach – co jest na podob­nym pozio­mie opła­cal­no­ści, ponie­waż jak wia­domo sprzęt, ser­wis i tusze rów­nież kosz­tują. Posia­da­nie własnej dru­karki sta­cjo­nar­nej jest jed­nak kom­for­towe, ponieważ w razie wyłapania błędów w projekcie, można bardzo szybko naprawić pomyłkę.

dru­karka atra­men­towa kolor: 300–4000 zł

dru­karka lase­rowa kolor: 500–6000 zł

kom­plet tuszy do dru­karki kolo­ro­wej: 100–300 zł (w zależ­no­ści od modelu dru­karki)

wydruk strony A4 w kolo­rze: 1,5–2 zł (w zależ­no­ści od ilo­ści zama­wia­nych stron)

wydruk strony A3 w kolo­rze: 2–3 zł (w zależ­no­ści od ilo­ści zama­wia­nych stron)

6. Księ­gowa – jeżeli nie znasz pod­staw księ­go­wo­ści i nie potra­fisz pro­wa­dzić jej samo­dziel­nie, kolej­nym wydat­kiem jest księ­gowa.

księ­gowa: 100–1200 zł/mie­siąc

 

Ubez­pie­cze­nie – OC biura pro­jektowania wnętrz

Coraz wię­cej biur pro­jektowania wnętrz ubez­pie­cza się w razie popeł­nie­nia błę­dów pro­jektowych. Wynika to z faktu, iż klienci są coraz bar­dziej świa­domi swo­ich praw. Nie maja opo­rów, aby docho­dzić swo­ich racji w razie ponie­sio­nych kosz­tów na jakie zostaną nara­żeni w wyniku błę­dów popeł­nio­nych przez pra­cownię pro­jektową. Coraz wię­cej ubez­pie­czy­cieli spe­cja­li­zuje się w ubez­pie­cze­niach dla archi­tek­tów wnętrz. Każde biuro pro­jek­towe powinno roz­wa­żyć taka opcję, ponie­waż błędy mogą być kosz­towne.

 

Wła­sna pra­cownia pro­jektowa – plusy i minusy

PLUSY

 • nie­za­leż­ność oraz moż­li­wość pra­co­wa­nia kiedy chcesz i jak chcesz
 • samo­dziel­ność w decy­zji o tym, jak wygląda Twój pro­jekt
 • wybór klien­tów, któ­rzy Tobie odpo­wia­dają (w późniejszym etapie pro­wa­dze­nia własnej pra­cowni pro­jek­towej)
 • moż­li­wość pracy z domu (oszczęd­no­ść czasu na braku dojazdów)
 • moż­li­wość więk­szych zarob­ków z bie­giem czasu

MINUSY

 • nie­pew­ność co do sta­ło­ści zle­ceń
 • samo­dzielne zaj­mo­wa­nie się finan­sami
 • wyma­gane jest mini­malne poję­cie o księ­go­wo­ści, nawet jak zle­casz ten temat księ­go­wej
 • orga­ni­za­cja wszyst­kiego od A do Z
 • koszty sprzętu, opro­gra­mo­wa­nia, ewen­tu­al­nego biura, ubez­pie­cze­nia OC, za błędy pro­jek­towe pono­sisz sam

 

 

akademiadobrychwnetrz.pl |

powrót do listy

Skontaktuj się

Poznajmy się!

Opowiedz Nam o swoich oczekiwaniach i preferencjach dotyczących aranżacji wnętrz przed pierwszym spotkaniem