Regulamin

 

§1 Słownik pojęć

 1. Usługodawca – Akademia Dobrych Wnętrz Małgorzata Szymczak z siedzibą w Bydgoszczy, NIP 5581733728, adres e-mail: [email protected]
 2. Serwis – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod domeną www.akademiadobrychwnetrz.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
 3. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Serwisu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 6. Kurs – specjalistyczne szkolenie przeprowadzane za pośrednictwem sieci Internet, zamieszczone na stronach Serwisu Akademiadobrychwnetrz.pl, obejmujące swoim zakresem tematy i zagadnienia wskazane w szczegółowym opisie Kursu.
 7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Użytkowników Serwisu po zarejestrowaniu się w Serwisie. Rejestracja wymaga od użytkownika podania m.in. adresu e-mail i hasła.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dotyczące korzystania z Serwisu Akademiadobrychwnetrz.pl, świadczącego usługi polegające na udostępnieniu Kursów za pośrednictwem sieci Internet, obowiązujące na terenie Polski.
 2. Do korzystania z usług w Serwisie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Przedmiotem usług, jest udostępnianie autorskich Kursów stworzonych przez Usługodawcę.
 4. Ceny uwidocznione obok Kursów podawane są w polskich złotych.
 5. Zakazuje się osobom korzystającym z Serwisu zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Kursie, panelach dyskusyjnych).

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.akademiadobrychwnetrz.pl oraz świadczy usługę „Newsletter”.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z Serwisu w celu udostępnienia oraz realizacji Kursu za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie i promocjach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgodny na przesyłanie informacji handlowych.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z usług, poprzez złożenie zamówienia na Kurs, w sposób określony w §. 6 jedynie po dokonaniu rejestracji. Po zakończeniu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji może złożyć zamówienie na szkolenie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.
 7. Usługi udostępniania szkoleń świadczone są na terytorium Polski.

§4 Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych.

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
 2. a) Posiadanie oprogramowania
 3. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
 4. Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

III. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

 1. b) Posiadanie ekranu o minimalnej szerokości 320 pikseli.
 2. c) Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu.
 3. d) Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty e-mail.
 4. Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
 5. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji usług i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi.
 7. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub ankiecie.
 8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem.
 9. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności.

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz do wycofywania wcześniej udostępnionych za pośrednictwem Serwisu Akademiadobrychwnetrz.pl Kursów z zastrzeżeniem, że działania te pozostaną bez wpływu na umowy już zawarte.
 2. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 3. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 4. Użytkownikowi nie wolno kopiować ani przekazywać treści Kursów osobom trzecim.

§6 REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika pozwala Użytkownikowi m.in. wyrażać opinię o Kursach zamieszczonych w Serwisie.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 7. Przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie.
 8. Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 9. Wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Serwis w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem.
 11. Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu.
 12. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 14. Serwis może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
 15. Cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu.
 16. Działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy, bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich.
 17. Otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności.
 18. Uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności.
 19. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 20. Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 21. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.

§7 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Serwis świadczy usługi, polegające na udostępnieniu Użytkownikom szkoleń na stronach Serwisu, a także na umożliwieniu realizowania zamówionych i opłaconych szkoleń, za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego Akademiadobrychwnetrz.pl jest Usługodawca oraz Użytkownik.

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika).
 2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez złożenie zamówienia na szkolenie przez Użytkownika i jego akceptacji przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną określają postanowienia ust. 5-9.
 4. Korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu Akademiadobrychwnetrz.pl, można 24 godziny na dobę przez cały rok. Za problem
 5. Skorzystanie z usługi złożenia zamówienia na szkolenie przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu Akademiadobrychwnetrz.pl składa się z następujących czynności:
 6. W odpowiedzi na złożone zamówienie Usługodawca wysyła wiadomość e-mail, potwierdzający wysyłkę linku do Szkolenia na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Usługodawca, w terminie maksymalnie 5 dni roboczych po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu, wysyła wiadomość e-mail, zawierającą link do Kursu wraz z loginem, hasłem na podany przez Użytkownika adres e-mail. Dotyczy osób, które złożyły zamówienie drogą mailowa. Opcja ta jest możliwa pod warunkiem podania wszystkich wymaganych danych.
 8. Serwis może w każdym momencie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mail.

§8 Warunki płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

§9 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Użytkownik może wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi – udostępnienia Kursu na stronach Serwisu, za pośrednictwem sieci Internet.

Wyrażenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym spowoduje utratę uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

§10 Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Reklamacja powinna być przesłana za pośrednictwem poczty e-mail na adres [email protected] i powinna być złożona na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
 3. Imię i nazwisko
 4. Opis reklamowanej usługi
 5. Adres email będący loginem do usługi
 6. Usługodawca ma 60 dni roboczych do rozpatrzenia reklamacji.

§11 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

Najnowsze na blogu

jak otworzyć biuro projektowania wnetrz?
09.21.2019

Jak zało­żyć biuro pro­jektowania wnętrz?

Wpis o tym jak otworzyć własne biuro projektowania wnętrz.

czym się różnic projektant od architekta wnętrz?
09.19.2019

Dekorator, projektant czy architekt wnętrz? Czym się różnią te zawody?

Czy projektant, architekt wnętrz i dekorator to te same zawody? Wyjaśniamy różnice.

program do projektowania wnętrz
09.07.2019

Jaki program do projektowania wnętrz wybrać?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze programu do projektowania wnętrz?

na jakim etapie budowy domu najlepiej kontaktowac się z projektantem wnętrz?
08.13.2019

Kiedy najlepiej kontaktować się z architektem wnętrz?

Na jakim etapie budowy domu najlepiej kontaktować się z architektem wnętrz?

Zobacz więcej artykułów

Skontaktuj się z namiMetody płatności