jak założyć biuro projektowania wnetrz?

Jak zało­żyć biuro pro­jektowania wnętrz?

Jak założyć biuro projektowania wnętrz? Jakie są warunki ?

Jak założyć biuro projektowania wnętrz? W Pol­sce to zadanie nie wymaga speł­nie­nia jakiś spe­cjal­nych kry­te­riów, ponieważ wystarczy tak naprawdę zało­żyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Nie jest wyma­gany żaden cer­ty­fi­kat ani licen­cja odby­tego kursu pro­jektowania wnętrz czy szko­le­nia. Biuro pro­jek­towe może zało­żyć więc teoretycznie każdy, bez względu na przy­go­to­wa­nie zawo­dowe. Liczą się tutaj umie­jęt­no­ści i pre­dys­po­zy­cje. Przy­daje się także umie­jęt­ność łącze­nia zdol­no­ści bizne­so­wych z talen­tem i zmy­słem arty­stycz­nym. Osoby zupeł­nie nie­zwią­zane z branżą pro­jektową, bez ele­men­tar­nej wie­dzy nie powinny jed­nak otwie­rać wła­snej pra­cowni pro­jektowania wnętrz. Nie jest to biznes łatwy do pro­wa­dze­nia dla przed­się­bior­ców, któ­rzy nie mają pod­stawowej wie­dzy w tej dzie­dzi­nie.

 

Czy wykształ­ce­nie kie­run­kowe jest przy­datne w przy­padku prowadzenia biura pro­jektowania wnętrz?

Naj­ła­twiej będzie prowadzić biuro pro­jektowania wnętrz oso­bom, które posia­dają kie­run­kowe wykształ­ce­nie zdo­byte na uczelni wyż­szej: aka­de­mia sztuk pięk­nych, poli­tech­nika czy uni­wer­sy­tet. Stu­dia trwają 5 lat, więc nie jest to roz­wią­za­nie dla wszyst­kich. Jest to jed­nak dobry grunt pod roz­po­czę­cie założenie własnego biura pro­jek­towego. Prawdą jest jednak, że zda­nia na temat jako­ści pro­wa­dze­nia i programie stu­diów o kie­runku archi­tek­tura wnętrz są dość mocno podzie­lone. Poja­wią się głosy, że to 5 lat poświę­cone w głów­nej mie­rze na naukę odręcz­nego rysunku, kle­je­nia makiet i naukę na temat histo­rii archi­tek­tury. Cza­sami więc, dobry kurs pro­jektowania wnętrz, kła­dący nacisk na prak­tykę i wyja­śnia­jący fak­tyczny pro­ces powsta­wa­nia pro­jektu wnętrz, może być również dobrym roz­wią­za­niem. Odpowiadając więc na pytanie jak założyć biuro projektowania wnętrz? Zacząć od edukacji, niekoniecznie na 5-letnich studiach.

 

Jakie są możliwe formy prawne pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści w zakresie projektowania wnętrz?

Biuro pro­jektowania wnętrz można pro­wa­dzić w dowol­nej for­mie, poza spółką part­ner­ską.
Jeżeli zde­cy­du­jesz się na jed­no­oso­bową dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub spółkę cywilną, pra­cownię pro­jektową reje­stru­jesz w CDEIG. Jeśli Twój wybór pad­nie na spółkę jawną, spółkę koman­dy­tową, spółkę koman­dy­towo-akcyjną, spółkę z ogra­ni­czoną odpo­wie­dzial­no­ścią lub spółkę akcyjną reje­stra­cja odbywa się w KRS.

 

Projektowanie wnętrz – jaki numer PKD?

Reje­stru­jąc dzia­łal­ność gospo­dar­czą należy wybrać numer PKD, który okre­śla jakie usługi dana firma wyko­nuje. Zakła­da­jąc biuro pro­jektowania wnętrz, należy wybrać numer PKD 74.10.Z

„74.10.Z – Dzia­łal­ność w zakre­sie spe­cja­li­stycz­nego pro­jektowania.
Pod­klasa ta obej­muje:

 

Loka­li­za­cja biura pro­jek­towego

Loka­li­za­cja biura pro­jek­towego w zasa­dzie może być dowolna… nie zaszko­dzi jed­nak, jeżeli będzie mie­ściło się ono w cen­trum mia­sta i posia­dało miej­sca par­kin­gowe dla klien­tów. Dobra loka­li­za­cja doda pre­stiżu pra­cowni, jed­nak nie jest naj­waż­niej­sza. Warto zwró­cić uwagę na wystrój biura, ponieważ jakby nie patrzeć jest to rodzaj portfolio dla takiej pracowni. Pierw­sze wra­że­nie jest dosyć ważne, i nie ma co ukrywać, że na tej pod­stawie klient auto­ma­tycz­nie wyra­bia sobie opi­nie o danym biu­rze pro­jektowym.

 

Jak założyć biuro pro­jektowania wnętrz? – analiza kosztów

Jak założyć biuro projektowania wnętrz?

Koszty, któ­rych nie unik­niesz w prowadząc biuro architektoniczne

1. Kom­pu­ter – to pod­stawowe narzę­dzie każ­dego biura pro­jektowania wnętrz. Taki kom­pu­ter musi być kom­baj­nem do pro­duk­cji wizu­ali­za­cji, i co za tym idzie kosz­tuje nie­mało. W zależ­no­ści od potrzeb może to być kom­pu­ter sta­cjo­narny, który jest tań­szy od lap­topa, i ma więk­sze moż­li­wo­ści jeśli cho­dzi jeśli cho­dzi o para­me­try i jego roz­bu­dowę w przy­szło­ści. Lap­topy są droż­sze, ale za to mobilne, co jest nie­wąt­pli­wym plu­sem.

kom­pu­ter sta­cjo­narny: 4000–10000 zł

lap­top: 6000–15000 zł

2. Pro­gram do pro­jektowania wnętrz – nie­zbędne narzę­dzie, bez któ­rego nie powsta­nie żadna pra­cownia pro­jektowa. Pro­gra­mów do pro­jektowania wnętrz jest cała masa, więc archi­tekci mają w czym wybie­rać. Zakres cen jest bar­dzo sze­roki, jed­nak ist­nieją rów­nież dar­mowe pro­gramy do pro­jektowania wnętrz typu pCon.plan­ner.

płatne pro­gramy do pro­jektowania wnętrz: 3000–25000 zł

dar­mowe pro­gramy do pro­jektowania wnętrz: 0 zł

3. Tele­fon – i to naj­le­piej służ­bowy, ponie­waż ist­nieją klienci, któ­rzy lubią uak­tyw­niać się wie­czo­rami lub późno w nocy, a nawet w week­endy. Osobny tele­fon roz­wią­zuje tego typu pro­blemy. Tele­fon powi­nien mieć dobry apa­rat, w celu robie­nia zdjęć w salo­nach z wypo­sa­że­niem lub miej­scu inwe­sty­cji (no chyba, że nosisz ze sobą apa­rat do zdjęć).

tele­fon: 500–6000 zł

abo­na­mentem z tele­fo­nem: 50–200 zł/mie­siąc

abo­na­ment bez tele­fonu: 30–150 zł/mie­siąc

4. Dal­mierz – nie­zbędna rzecz do inwen­ta­ry­za­cji więk­szych pomiesz­czeń, dlatego każde sza­nu­jące się biuro pro­jektowania wnętrz posiada dal­mierz!

dal­mierz: 50–2000 zł

5. ZUS – jeżeli pro­wa­dzisz dzia­łal­ność gospo­dar­czą co mie­siąc musisz opła­cać składki ZUS, no chyba, że jesteś począt­ku­ją­cym archi­tek­tem wnętrz, robisz nie­wiele pro­jektów i zle­ce­nia nie są sys­te­ma­tyczne, możesz wyko­ny­wać pro­jekty na zasa­dzie umowy o dzieło.

z cho­ro­bo­wym: 1316,97 (rok 2019)

bez cho­ro­bo­wego: 1246,92 (rok 2019)

umowy o dzieło: 0 zł (brak skła­dek ZUS)

Koszty dodat­kowe:

1. Biuro – dobrze je mieć, aby móc zapro­sić klienta do wła­snego biura na kawę i roz­mowę. Jed­nak nie jest to waru­nek konieczny. Obec­nie salony z płyt­kami i wypo­sa­że­niem łazie­nek, a zwłasz­cza te więk­sze, posia­dają spe­cjal­nie przy­go­to­wane „boksy” dla pro­jektantów wnętrz. Taki pro­jektant może zapro­sić swo­jego klienta i spo­koj­nie omó­wić każdy etap pro­jektu. Plu­sem jest to, że pod­czas roz­mów można zapre­zen­to­wać kon­kretne pro­dukty i zorien­to­wać się jaki gust ma dany klient. Kolejną opcja są biura na godziny i Cowor­king, czyli Open Space dla fre­elan­ce­rów.

biuro: 800-2000 zł/mie­siąc

biuro „na godziny”: 50-100 zł/h

sta­no­wi­sko w salo­nie w wypo­sa­że­niem wnętrz: 0 zł

2. Tablet – przy­datna rzecz dla archi­tekta wnętrz, który nie ma lap­topa. Po co tablet? Żeby na przy­kład w tere­nie poka­zać klien­towi jakieś zdję­cia, wizu­ali­za­cje.

tablet: 500–4000 zł

3. Aparat fotograficzny – przydaje się podczas inwentaryzacji, aby stworzyć dodatkowo dokumentację fotograficzną, która jest bardzo przydatna, gdy architekt nie może sobie czegoś przypomnieć. Oczywiście w przypadku posiadania dobrego aparatu wbudowanego w telefonie, dodatkowy nie jest niezbędny.

aparat fotograficzny: 800-7000 zł

4. Strona WWW – w dzi­siej­szych cza­sach biuro pro­jek­towe bez strony Inter­ne­to­wej to już rzad­kość. Zdarzają się jednak biura, które jej nie mają i funkcjonują tylko i wyłącznie na zasadzie poleceń od klientów.

strona www: 2000–6000 zł

5. Dru­karka – do wydruku goto­wych pro­jektów wnętrz w for­mie doku­men­ta­cji tech­nicz­nej i wizu­ali­za­cji. Dru­karka nie jest nie­zbędna, ponie­waż wielu pro­jektantów wnętrz zleca wydruki w dru­kar­niach – co jest na podob­nym pozio­mie opła­cal­no­ści, ponie­waż jak wia­domo sprzęt, ser­wis i tusze rów­nież kosz­tują. Posia­da­nie własnej dru­karki sta­cjo­nar­nej jest jed­nak kom­for­towe, ponieważ w razie wyłapania błędów w projekcie, można bardzo szybko naprawić pomyłkę.

dru­karka atra­men­towa kolor: 300–4000 zł

dru­karka lase­rowa kolor: 500–6000 zł

kom­plet tuszy do dru­karki kolo­ro­wej: 100–300 zł (w zależ­no­ści od modelu dru­karki)

wydruk strony A4 w kolo­rze: 1,5–2 zł (w zależ­no­ści od ilo­ści zama­wia­nych stron)

wydruk strony A3 w kolo­rze: 2–3 zł (w zależ­no­ści od ilo­ści zama­wia­nych stron)

6. Księ­gowa – jeżeli nie znasz pod­staw księ­go­wo­ści i nie potra­fisz pro­wa­dzić jej samo­dziel­nie, kolej­nym wydat­kiem jest księ­gowa.

księ­gowa 100–600 zł/mie­siąc

 

Ubez­pie­cze­nie – OC biura pro­jektowania wnętrz

Coraz wię­cej biur pro­jektowania wnętrz ubez­pie­cza się w razie popeł­nie­nia błę­dów pro­jektowych. Wynika to z faktu, iż klienci są coraz bar­dziej świa­domi swo­ich praw. Nie maja opo­rów, aby docho­dzić swo­ich racji w razie ponie­sio­nych kosz­tów na jakie zostaną nara­żeni w wyniku błę­dów popeł­nio­nych przez pra­cownię pro­jektową. Coraz wię­cej ubez­pie­czy­cieli spe­cja­li­zuje się w ubez­pie­cze­niach dla archi­tek­tów wnętrz. Każde biuro pro­jek­towe powinno roz­wa­żyć taka opcję, ponie­waż błędy mogą być kosz­towne.

 

Wła­sna pra­cownia pro­jektowa – plusy i minusy

PLUSY

MINUSY

 


Najnowsze na blogu

czym się różnic projektant od architekta wnętrz?
05.02.2020

Dekorator, projektant czy architekt wnętrz? Czym się różnią te zawody?

Czy projektant, architekt wnętrz i dekorator to takie same zawody? Czym się dokładnie zajmują?

Jak wybrać dobrego architekta do projektu indywidualnego?
04.29.2020

Jak wybrać dobrego architekta do projektu indywidualnego?

Na co zwrócić uwagę przy wyborze architekta, który ma wykonać indywidualny projekt domu?

proces projektowania wnętrz
04.26.2020

Jak przebiega proces projektowania wnętrz i ile trwa?

W jaki sposób przebiega projekt wnętrz? Ile on trwa? Wszystkie etapy projektowania wnętrz opisane krok po kroku.

jaki jest najlepszy program do projektowania wnętrz?
03.01.2020

Jaki jest najlepszy program do projektowania wnętrz?

Każdy projektant wnętrz, który zaczyna swoją przygodę ma poważny dylemat, jakie narzędzie pracy wybrać w gąszczu programów do projektowania. Stworzyliśmy zestawienie tych ważniejszych, i naszym zdaniem godnych uwagi.

Zobacz więcej artykułów

Skontaktuj się z namiMetody płatności